Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje štvrtý ročník súťaže v písaní esejí Moja Európa, ktorá je určená študentom všetkých ročníkov stredných škôl a gymnázií na Slovensku.

Téma tohtoročnej súťaže je:

Čo by som chcel, aby sa v Európe zmenilo po koronakríze?

Zámerom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a procese európskej integrácie, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor v širších súvislostiach.

Pravidlá a inštrukcie

 • Argumentačná esej v rozsahu od 1000 do 1300 slov, v ktorej majú študenti za úlohu vecne a kreatívne zaujať vlastné stanovisko k danej téme.
 • Pri súťažných esejach bude hodnotená predovšetkým myšlienková originalita, schopnosť argumentácie a celkové uchopenie danej témy.
 • Eseje bude hodnotiť šesťčlenná odborná komisia vymenovaná dekanom FF KU a každý súťažiaci dostane posudok na zaslaný text.
 • Komisia určí a zverejní poradie na prvých troch miestach a prví traja súťažiaci budú odmenení vecnými cenami.
  1. cena: Tablet + diplom
  2. cena: Smarthodinky + diplom
  3. cena: Bezdrôtové slúchadlá + diplom
 • Súťažné eseje môžete zasielať do 30. júna 2020.
 • Texty je možné posielať prostredníctvom elektronického systému na www.ff.ku.sk, banner súťaže Moja Európa.
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené do 12. júla 2020.
 • Do súťaže možno zaslať len doteraz nepublikovanú esej, ktorá je pôvodným textom autora.
 • V prípade zistenia plagiátorstva bude esej vylúčená zo súťaže.

Formálna úprava a štruktúra eseje

 • Esej je potrebné zaslať vo formáte pdf, doc, docx, rtf. Riadkovanie 1,15 s použitím pätkového písma 12 pt, napr. Times New Roman.
 • Pre esej zvoľte priliehavý názov. Odporúčame rozčleniť text na úvodnú časť, časť, v ktorej bude uvedený hlavný argument eseje, a záverečnú – zhrňujúcu časť.
 • Pri citovaní iného textu je potrebné za citáciu do zátvorky uviesť priezvisko autora citovaného textu, rok vydania tohto textu a stranu, na ktorej sa citovaný text nachádza. Napr. (Merritt, 2016, 143).
 • Citovaný text uveďte v zozname použitej literatúry na konci eseje. Napr. Použitá literatúra: Merritt, G. (2016). Slippery Slope: Europe’s Troubled Future. Oxford: Oxford University Press.